intersol-eng.com > News > Article > การรักษาผู้ป่วยด้วยออกซิเจนความดันบรรยากาศสูง คือ การให้ผู้ป่วยหายใจด้วยออกซิเจนบริสุทธิ์ 100% ขณะอยู่ใน “ห้องปรับบรรยากาศ” (Hyperbaric Oxygen Therapy)